ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
33

• หญิง
48

รวม
84


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
20

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ไม่ระบุ
38


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
15

• แผนกวิชาการเดินเรือ
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
5

• งาน อ.ศ.ก.ช.
5

• งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2

• งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานฟาร์มและโรงงาน
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
10

• งานทะเบียน
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kua_18@hotmail.com
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Kornwika.sri@gmail.comนางอังสนา หะยีหะเต็ง
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : angsana.kung2507@gmail.comเยาวดี รุ่งเรือง
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : yaowadee2315@gmail.com
หัวหน้าแผนกอภิรักษ์ จันทวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครูประจำ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : apirak.c@tfc.ac.thนางมลฤดี พิชัยยุทธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : min3phichaiyut@gmail.comณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : narongsak.pv@gmail.comประทีป สองแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : songkeawp@gmail.comสุปราณีย์ ธัญญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : aomtfc.supranee@gmail.comณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
อีเมล์ : natthasak.c@ovec.moe.go.th
หัวหน้างานนางอวยพร ปัณวรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : aouyporn.pannawan @ gmail.comพรเพ็ญ อาสนศักดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kham.pornpen@gmail.comพชรภัทร สุธารักษ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : meal.2561@gmail.com.นางจริยา ศรีเพ็ชร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : jariya_jub@yahoo.comนางปุญภา ไชยบัญดิษฐ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
อีเมล์ : Punyapachaibandit@gmail.comมายมูเน๊าะ มิดคาดี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครูประจำ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : maimunoh@hotmail.com และ maimunohmid@gmail.comมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : montharop23@gmail.comธาฎา ศิณโส
หัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษประยูร เฉิดฉิ้ม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการสันติธรรม เทพฉิม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tfscst@gmail.comกนิษฐา สัมมุขา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kanittha.s@ovec.moe.go.thเอมอร สว่างพงศ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pumaemon@gmail.comพัชริดา ขำขจร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : patcharida.job@gmail.comธนกร ห้วยห้อง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงสมชาติ ชูมาก
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : somchatchumak06@gmail.comปิยรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Piyarat_tfc@hotmail.co.thนายอานนท์ วิไลรัตน์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู
อีเมล์ : skynon30@gmail.comสุขิตกุล เกตุพันธ์ุ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยตะวัน ช่วยชูเครือ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : tawun.ch@tfc.ac.thยุพา จุทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู
อีเมล์ : joothong1427@yahoo.co.thสุกฤตา สามารถกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : sukritta.s@tfc.ac.th
ครูประจำฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการวัลภา ชีวาภิสัณห์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษประมุข เอี้ยวสุข
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
อีเมล์ : mukieosk@gmall.comนางวิลาวัณย์ บุญฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : wirawan.noonui31@gmail.comนางสาวจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sinegravel@gmail.com
พนักงานราชการ (ครู)นางสาวญาณิศา สิทธิพูลทอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : b.biwww@hotmail.com
ลูกจ้างประจำนางสุภาพ มณีสว่าง
ลูกจ้างประจำ งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : Su_de_tfc@hotmail.comนางทัศชาวรรณ ธรรมเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
อีเมล์ : teal.99@hotmail.comนายสมบูรณ์ พรหมแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางวราลักษณ์ อนันตพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : C1_tfc@hotmail.comนางจันจิรา ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
อีเมล์ : gail231@hotmail.comนายกรกช มณีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ศ.ก.ช.
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : Korrakot0004@gmail.comนางสาววรวีร์ คีรีเดช
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : Worawee 7838@gmail.comนางสุนีย์ ชูมาก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : sunee.yai04@gmail.comนายเฉียบวุฒิ มะเดื่อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอามีซี วาแม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : meeg302@gmail.comนายธีรยุทธ สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวณิชภัทร กาฬสิงห์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : Nitchapat.Kalasing@gmail.comนางสาวสุวีร์ แก้วมณี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : Suweekeawmanee@hotmail.comนางสาวจุฑารัตน์ บุญแอ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสุรินทร์ จินดารักษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสมพร เนาว์สินธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวินัย บุญรังศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายมนูญ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวภัทราวรรณ อำพะสุโร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุชาติ นวลละออง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวสาธิตา ช่อดอก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานพัสดุ
อีเมล์ : ml.lak@hotmail.comนางสาวฉลวยรัตน์ หนูสงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
อีเมล์ : Chalauyrat_n@hotmail.comจิณฏวิมล บัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์แพรวพรรณราย ไชยรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : praewpannarai.c@gmail.comลักธวรรณ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อีเมล์ : lucktawan139@gmail.comกันตินันท์ วุ่นแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูพิเศษ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อีเมล์ : kanda24062538@gmail.com
ครูพิเศษนางสาวมนต์สรวง ยางทอง
ครูพิเศษ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
อีเมล์ : ymonsuang@hotmail.co.thฐานิตย์ พรมทองบุญ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงนันทชัย ทองเกียรติ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงอัจนา นุชเกษม
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเฉลิมชัย แก้วกับทอง
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงระนอง ช่วยไกร
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงสมเกียรติ ดิษฐ์แก้ว
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงจรัญ หวังจิ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเอกชัย น้อยผา
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงธนิดา กาญจนศิริ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงสุนทรียา อัมโร
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเปรมศักดิ์ วณัชสุนทร
ครูพิเศษ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิตกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์
ครูพิเศษ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต