ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
16

• ชาย
30

• หญิง
43

รวม
89


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
40


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
17

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
6

• แผนกวิชาการเดินเรือ
5

• แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
10

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• งาน อ.ศ.ก.ช.
8

• งานศูนย์บ่มเพาะ
3

• งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
5

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษนางอังสนา หะยีหะเต็ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกรีฑา ดิษโสภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการเยาวดี รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครูประจำ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษประทีป สองแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครู ชำนาญการพิเศษสุปราณีย์ ธัญญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ครู ไม่มี
หัวหน้างานนางอวยพร ปัณวรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการไมตรี บุญสนอง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ครู ชำนาญการอภิรักษ์ จันทวงศ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษวัลภา ชีวาภิสัณห์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษพชรภัทร สุธารักษ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนาจริยา ศรีเพ็ชร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ครู ไม่มีนางปุญภา ไชยบัญดิษฐ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ไม่มีนางมลฤดี พิชัยยุทธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษมายมูเน๊าะ มิดคาดี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการธาฎา ศิณโส
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษประยูร เฉิดฉิ้ม
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการสันติธรรม เทพฉิม
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษกนิษฐา สัมมุขา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ครู ไม่มีเอมอร สว่างพงศ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครู ชำนาญการพิเศษพัชริดา ขำขจร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครู ชำนาญการพิเศษธนกร ห้วยห้อง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มีสมชาติ ชูมาก
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการปิยรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการตะวัน ช่วยชูเครือ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ไม่มียุพา จุทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ไม่มี
ครูประจำฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพรเพ็ญ อาสนศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ครู ชำนาญการพิเศษพิมาน เหลาะเหม
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษประมุข เอี้ยวสุข
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายอัลดุลเลาะ สารี
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย ไม่มีสุขิตกุล เกตุพันธ์ุ
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางวิลาวัณย์ บุญฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน)ลักธพรรณ ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ไม่มีพงษ์พิศาล กังสังข์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
ครู ไม่มีสุกฤตา สามารถกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ไม่มี
ครูอัตราจ้างจิณฏวิมล บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู ไม่มีแพรวพรรณราย ไชยรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มีลักธวรรณ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มีกันตินันท์ วุ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีMiss MILKY FLORES LUMAYAD
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อนุสรณ์ ช่วยทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครู ไม่มี
ลูกจ้างประจำนางสุภาพ มณีสว่าง
ลูกจ้างประจำ งานปกครอง
ลูกจ้างประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างประจำ งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างประจำ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางทัศชาวรรณ ธรรมเจริญ
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนางดุษฎี สังวาลย์
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นายสมบูรณ์ พรหมแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างอัตราจ้างนายวิทวัส จิตต์จันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายพีรัช เจริญเส็น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเฉียบวุฒิ มะเดื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวภัทราวรรณ อำพะสุโร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางปราณี สุวรรณเวหา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นายสุรินทร์ จินดารักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางกันยา พวงทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
เจ้าหน้าที่นางวราลักษณ์ อนันตพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางจันจิรา ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวฉลวยรัตน์ หนูสงค์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายกรกช มณีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววรวีร์ คีรีเดช
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสุนีย์ ชูมาก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุวีร์ แก้วมณี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะนางสาวสาธิตา ช่อดอก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจุฑารัตน์ บุญแอ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายมนูญ บุญราศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุชาติ นวลละออง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายวินัย บุญรังศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมพร เนาว์สินธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นายสหวัฒฑ์ จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)