ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
31

• หญิง
38

รวม
73


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
19

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
15

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
15

• แผนกวิชาการเดินเรือ
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
2

• งาน อ.ศ.ก.ช.
3

• งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1

• งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานฟาร์มและโรงงาน
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• งานครูที่ปรึกษา
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
11

• งานทะเบียน
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานปกครอง
4

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kua_18@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Kornwika.sri@gmail.comนางเยาวดี รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : yaowadee2315@gmail.com
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการนางอังสนา หะยีหะเต็ง
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : angsana.kung2507@gmail.com
หัวหน้าแผนกนายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : narongsak.pv@gmail.comนายประทีป สองแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : songkeawp@gmail.comนางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : aomtfc.supranee@gmail.comนางพัชริดา ขำขจร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : patcharida.job@gmail.comนายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
อีเมล์ : natthasak.c@ovec.moe.go.th
หัวหน้างานนางอวยพร ปัณวรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : aouyporn.pannawan @ gmail.comอภิรักษ์ จันทวงศ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : apirak.c@tfc.ac.thพรเพ็ญ อาสนศักดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kham.pornpen@gmail.comพชรภัทร สุธารักษ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : meal.2561@gmail.com.นางจริยา ศรีเพ็ชร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : jariya_jub@yahoo.comนางปุญภา ไชยบัญดิษฐ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
อีเมล์ : Punyapachaibandit@gmail.comนางมลฤดี พิชัยยุทธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : min3phichaiyut@gmail.comมายมูเน๊าะ มิดคาดี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครูประจำ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : maimunoh@hotmail.com และ maimunohmid@gmail.comมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : montharop23@gmail.comธาฎา ศิณโส
หัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษประยูร เฉิดฉิ้ม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการสันติธรรม เทพฉิม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tfscst@gmail.comกนิษฐา สัมมุขา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kanittha.s@ovec.moe.go.thเอมอร สว่างพงศ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งาน อ.ศ.ก.ช.
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pumaemon@gmail.comธนกร ห้วยห้อง
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงปิยรัตน์ เพชรรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Piyarat_tfc@hotmail.co.thนายอานนท์ วิไลรัตน์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู
อีเมล์ : skynon30@gmail.comสุขิตกุล เกตุพันธ์ุ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : s.ketpun@gmail.comนางสาวจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sinegravel@gmail.comตะวัน ช่วยชูเครือ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเดินเรือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : tawun.ch@tfc.ac.thยุพา จุทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ครู
อีเมล์ : joothong1427@yahoo.co.th
ครูประจำสมชาติ ชูมาก
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : somchatchumak06@gmail.comประมุข เอี้ยวสุข
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
อีเมล์ : mukieosk@gmall.comนางวิลาวัณย์ บุญฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : wirawan.noonui31@gmail.comนางสาวอนิสา แซ่ฉั่ว
ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : asanisaaomas@gmail.comนายวีรพงษ์ สิทธี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : werapong022.thur@gmail.com
พนักงานราชการ (ครู)ลักธวรรณ ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : lucktawan139@gmail.comนางสิริมน หนูเสน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู
อีเมล์ : Csirimon@htc.at.th
ลูกจ้างประจำนายสมบูรณ์ พรหมแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางวราลักษณ์ อนันตพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : C1_tfc@hotmail.comนางจันจิรา ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
อีเมล์ : gail231@hotmail.comนายกรกช มณีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ศ.ก.ช.
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : Korrakot0004@gmail.comนางสาววรวีร์ คีรีเดช
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานบุคลากร
อีเมล์ : Worawee 7838@gmail.comนางสุนีย์ ชูมาก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : sunee.yai04@gmail.comนายเฉียบวุฒิ มะเดื่อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวีระ พรหมสถิตย์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายธีรยุทธ สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวภัคชุดา เจี้ยนเซ่ง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปิยวัฒน์ รามมาก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานฟาร์มและโรงงานนายชนะ ภิวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายอภิสิทธิ์ พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวจุฑารัตน์ บุญแอ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจินดา นวลละออง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : jindanumlaoong@gmail.comนางสาวสุวีร์ แก้วมณี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : Suweekeawmanee@hotmail.comนายสมพร เนาว์สินธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวินัย บุญรังศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวสาธิตา ช่อดอก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) งานพัสดุ
อีเมล์ : ml.lak@hotmail.comนางสาวกันตินันท์ วุ่นแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจันทร์ทิมา ทองนอก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : Janza3388@gmail.com
ครูพิเศษฐานิตย์ พรมทองบุญ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงนันทชัย ทองเกียรติ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงอัจนา นุชเกษม
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเฉลิมชัย แก้วกับทอง
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงระนอง ช่วยไกร
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงสมเกียรติ ดิษฐ์แก้ว
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงจรัญ หวังจิ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเอกชัย น้อยผา
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงธนิดา กาญจนศิริ
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงสุนทรียา อัมโร
ครูพิเศษ แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงเปรมศักดิ์ วณัชสุนทร
ครูพิเศษ แผนกอาชีวศึกษาบัณฑิต